Thang điểm overall của IELTS có ý nghĩa gì?

0
498
Thang điểm overall của IELTS có ý nghĩa gì?

Thang điểm IELTS được giám khảo của kỳ thi giải thích như sau:

9. Người sử dụng cao cấp

Có khả năng sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ: phù hợp, chính xác và trôi chảy với sự hiểu biết đầy đủ.

8. Người sử dụng rất tốt

Có khả năng sử dụng hoàn toàn ngôn ngữ. Tuy nhiên có một số lỗi không thích hợp và không chính xác mắc một cách có hệ thống và thường xuyên. Sự hiểu nhầm có thể xảy ra ở các tình huống không quen thuộc. Có thể xử lý tốt những lập luận phức tạp và chi tiết.

7. Người sử dụng tốt

Có khả năng sử dụng ngôn ngữ. Tuy nhiên có một số lỗi sử dụng không chính xác, không thích hợp và hiểu nhầm xảy ra trong một số trường hợp. Có khả năng xử lý một cách căn bản ngôn ngữ phức tạp và hiểu các lý luận chi tiết.

6. Người sử dụng căn bản

Có khả năng sử dụng ngôn ngữ căn bản hiệu quả.Tuy nhiên có một số lỗi sử dụng không chính xác, không thích hợp và hiểu nhầm xảy ra trong một số trường hợp. Có thể sử dụng và hiểu các ngôn ngữ phức tạp tương đối, trong một số trường hợp quen thuộc.

5. Người sử dụng khiêm tốn

Có một phần khả năng sử dụng được ngôn ngữ, giải quyết được các tình huống với nghĩa tổng thể trong hầu hết các trường hợp, mặc dù mắc rất nhiều lỗi sai. Chỉ có thể sử dụng được ngôn ngữ trong các đoại đối thoại căn bản ở các lĩnh vực bản thân có kiến thức.

4. Người sử dụng hạn chế

Khả năng sử dụng được hạn chế ở các tình huống thông thường. Có các vấn đề thường xuyên liên quan đến việc hiểu và diễn đạt ngôn ngữ. Không có khả năng sử dụng các ngôn ngữ phức tạp.

3. Người sử dụng rất hạn chế

Chuyển tải và chỉ hiểu được ý nghĩa tổng quát trong các tình huống rất quen thuộc. Các sự cố trong giao tiếp thường xuyên xảy ra.

2. Người sử dụng ngôn ngữ gián đoạn

Không thể thực hiện được các cuộc hội thoại thực tế, ngoại trừ tình huống căn bản sử dụng một số từ ngữ riêng lẻ trong các tình huống quen thuộc và để phù hợp cho các nhu cầu trước mắt. Gặp vấn đề khó khăn trong việc hiểu tiếng Anh nói và viết.

1. Người không sử dụng ngôn ngữ

Về cơ bản không có khả năng căn bản sử dụng ngôn ngữ ngoại trừ một vài từ đơn lẻ.

0. Người không tham gia kỳ thi

Không có thông tin bài làm được ghi nhận trong kỳ thi.

Nguồn: http:// englishgp.com/tin-tuc/thang-diem-ielts/thang-diem-overall-cua-ielts-co-y-nghia-gi