Phân tích dữ liệu được thực hiện như thế nào?

0
480
Phân tích dữ liệu được thực hiện như thế nào?

Phân tích dữ liệu là quá trình đánh giá dữ liệu bằng các công cụ phân tích, thống kê để khám phá thông tin hữu ích và hỗ trợ trong việc ra quyết định kinh doanh. Có một số phương pháp bao gồm khai phá dữ liệu (data mining), phân tích text (text analytics) , trí tuệ kinh doanh (business intelligence) và trực quan hóa dữ liệu (data visualization).

Phân tích dữ liệu là một phần của một quá trình lớn hơn để có được trí tuệ kinh doanh. Quá trình này bao gồm một hoặc nhiều bước sau:

Xác định mục tiêu

Bất kỳ nghiên cứu nào cũng phải bắt đầu bằng một bộ các mục tiêu kinh doanh được xác định rõ ràng. Phần lớn các quyết định được đưa ra trong phần còn lại của quá trình phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của các mục tiêu của nghiên cứu đã được nêu.

Đặt câu hỏi

Một nỗ lực được thực hiện để đặt câu hỏi trong miền vấn đề. Ví dụ, những chiếc xe thể thao màu đỏ có gặp tai nạn thường xuyên hơn những loại khá.

Thu thập dữ liệu

Dữ liệu liên quan đến câu hỏi phải được thu thập từ các nguồn thích hợp. Trong ví dụ trên, dữ liệu có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm: DMV hoặc báo cáo tai nạn của cảnh sát, yêu cầu bảo hiểm và chi tiết nhập viện.

Thu thập dữ liệu

Khi dữ liệu đang được thu thập bằng cách sử dụng surverys, một bảng câu hỏi sẽ được trình bày cho các đối tượng là cần thiết. Các câu hỏi nên được mô hình hóa phù hợp cho phương pháp thống kê đang được sử dụng.

Sắp xếp dữ liệu

Dữ liệu thô có thể được thu thập ở một số định dạng khác nhau. Dữ liệu thu thập phải được làm sạch và chuyển đổi để các công cụ phân tích dữ liệu có thể nhập dữ liệu đó. Ví dụ, chúng tôi có thể nhận được báo cáo tai nạn DMV dưới dạng tệp văn bản, yêu cầu bảo hiểm từ cơ sở dữ liệu quan hệ và chi tiết nhập viện dưới dạng API. Nhà phân tích phải tổng hợp các dạng dữ liệu khác nhau này và chuyển đổi nó thành một dạng phù hợp với các công cụ phân tích.

Phân tích dữ liệu

Đây là bước mà dữ liệu được làm sạch và tổng hợp được nhập vào các công cụ phân tích. Các công cụ này cho phép bạn khám phá dữ liệu, tìm các mẫu trong đó và hỏi và trả lời các câu hỏi nếu có. Đây là quá trình mà ý nghĩa được tạo ra từ dữ liệu được thu thập trong nghiên cứu bằng cách áp dụng đúng các phương pháp thống kê.

Phân tích dữ liệu

Rút ra kết luận và đưa ra dự đoán

Đây là bước mà sau khi phân tích đầy đủ, các kết luận có thể được rút ra từ dữ liệu và có thể đưa ra dự đoán phù hợp. Những kết luận và dự đoán này sau đó có thể được tóm tắt trong một báo cáo gửi đến người dùng cuối.